Regulation

18 Kasım 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30599
YÖNETMELİK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi  Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Hedef kitle: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencileri,
c) Merkez (MUÇEM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkez Müdürünü,
d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Hedef kitlenin bilim, sanat, tasarım, dil, spor, kültür vb. alanlardaki eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
b) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni stratejiler ve etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendirilmesini yapmak, uygulamak ve paylaşıma sunmak,
c) Bilim ve toplum ilişkisini etkin kılmak amacı ile hedef kitleyi de içine alacak programlar geliştirmek,
ç) Hedef kitlenin bilim insanları ile çalışabilmelerine olanak sağlamak,
d) Herhangi bir alanda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan programların dışında bilgi almak isteyen hedef kitleye, bu bilgiyi sağlamak için teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek,
e) İlköğretim ve ortaöğretim sonrasında öğrencilerin bilinçli meslek seçimlerine katkı sağlayacak uygulamalar geliştirmek,
f) Hedef kitlenin zeka ve ilgi düzeyleri ile yeteneklerine göre eğitim alabilmelerine olanak sağlamak,
g) Öğretmen, veli, diğer yetişkinler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile hedef kitlenin eğitimi konusunda çalışmalar yürütmek,
ğ) Hedef kitlenin milli, manevi ve evrensel değerleri tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri amacı ile sorumluluk alabilecekleri çalışmalara katılmalarına olanak sağlamak,
h) Hedef kitlenin bilişsel alanda gelişimlerine katkı sağlamanın yanında bedensel, duygusal ve sosyal olarak da gelişmelerine olanak sağlamak,
ı) Hedef kitlenin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocuk ve gençlerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına, mevcut politikaların değerlendirilmesine ve güncellenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor, dil ve kültür alanlarında konferans, kongre, sempozyum,çalıştay, seminer, kurs vb. çalışmalar düzenlemek,
c) Hedef kitlede yer alan kaynaştırmaya tabi veya üstün yetenekli bireylerin tanılanmasına ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
ç) Hedef kitlenin sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bireylerinin eğitime dahil edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
d) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,
e) Hedef kitlenin bilimi sevmesine ve bir bilim insanı gibi çalışabilme alışkanlığı kazanmasına yönelik etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri planlı bir şekilde uygulamak,
f) Hedef kitlenin bilişsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin pekiştirilmesi amacı ile örgün öğrenimlerinin dışında teorik ve uygulamalı eğitimler almalarına olanak sağlamak,
g) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak, kurulmuş olanlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,
ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap vb. hazırlamak, yayın veya çeviri çalışmaları yapmak,
h) Hedef kitlenin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar gerçekleştirmek,
ı) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek,
i) Hedef kitlenin aldıkları eğitimin sonraki yaşamlarına etkilerinin belirlenmesi amacı ile araştırmalar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür;  Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek,
ç) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin plan ve program tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181118-2.htm


>